Historia i WOS ZSO Strzegom

Forum dla uczniów ZSO Strzegom

Sport Beauty Moda Moda 2 Moda 3
  • Index
  •  » WOS
  •  » PYTANIA Z KONSTYTUCJI Z ODPOWIEDZIAMI :))

#1 2012-01-31 19:02:53

kamilamazur

Administrator

Zarejestrowany: 2012-01-29
Posty: 24
Punktów :   

PYTANIA Z KONSTYTUCJI Z ODPOWIEDZIAMI :))

1.WŁADZA ZWIERZCHNIA W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ NALEŻY DO: Narodu.
2. WŁADZĘ SĄDOWNICZĄ W RP SPRAWUJĄ: sądy i trybunały.
3. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI POWOŁYWANI SĄ PRZEZ: Sejm, Senat i Prezydenta.
4. WŁADZĘ WYKONAWCZĄ W RP STANOWI: Prezydent i Rada Ministrów.
5.USTRÓJ TERYTORIALNY RP ZAPEWNIA: decentralizację władzy.
6. OBYWATEL POLSKI MOŻE UTRACIĆ OBYWATELSTWO W WYNIKU: zrzeczenia się go.
7. ZBRODNIE WOJENNE WEDŁUG KONSTYTUCJI RP: nie podlegają przedawnieniu.
8. STAŁE ZATRUDNIENIE DZIECI DO LAT 16 JEST W RP: zakazane
9. NAUKA W RP JEST OBOWIĄZKOWA DO: 18-tego roku życia.
10. WARUNKIEM WEJŚCIA W ŻYCIE USTAW JEST: ogłoszenie ich.
11. WŁADZĘ USTAWODAWCZĄ W RP STANOWI: Sejm i Senat.
12. KONTROLĘ NAD DZIAŁALNOŚCIĄ RADY MINISTRÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI KONSTYTUCJI SPRAWUJE: Sejm.
13. SEJM RP SKŁADA SIĘ Z: 460 posłów.
14. WYBORY DO SEJMU SĄ: powszechne, równe, proporcjonalne i odbywają się w głosowaniu tajnym.
15. W SKŁAD SENATU RP WCHODZI: 100 senatorów.
16. WYBORY DO SENATU SĄ: powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
17. SEJM I SENAT WYBIERANE SĄ NA KADENCJĘ: czteroletnią.
18. WYBORY DO SEJMU I SENATU ZARZĄDZA: Prezydent.
19. SEJM MOŻE SKRÓCIĆ SWOJĄ KADENCJĘ UCHWAŁĄ PODJĘTĄ WIĘKSZOŚCIĄ: co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów.
20. WYBRANY DO SEJMU MOŻE BYĆ OBYWATEL POLSKI, KTÓRY NAJPÓŹNIEJ W DNIU WYBORÓW UKOŃCZYŁ: 21lat.
21. WYBRANY DO SENATU MOŻE BYĆ OBYWATEL POLSKI, KTÓRY NAJPÓŹNIEJ W DNIU WYBORÓW UKOŃCZYŁ: 30 lat.
22. WAŻNOŚĆ WYBORÓW DO SEJMU I SENATU STWIERDZA: Sąd Najwyższy.
23. MANDAT POSELSKI MOŻNA ŁĄCZYĆ Z FUNKCJĄ: profesora szkoły wyższej.
24. SEJM I SENAT DEBATUJĄ NA: posiedzeniach.
25.SEJM WYBIERA MARSZAŁKA SEJMU: z własnego grona.
26. SEJM MOŻE POWOŁYWAĆ KOMISJE: stałe, nadzwyczajne i śledcze.
27. PORZĄDEK PRAC SEJMU OKREŚLA: regulamin Sejmu.
28. PREZES RADY MIMISTRÓW MA OBOWIĄZEK UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA POSELSKIE W CIĄGU: 21 dni.
29. O STANIE WOJNY I O ZAWARCIU POKOJU DECYDUJE W RP: Sejm.
30. JEŻELI SEJM NIE MOŻE ZEBRAĆ SIĘ NA POSIEDZENIE, O STANIE WOJNY DECYDUJE: Prezydent.
31. SEJM ROZPATRUJE PROJEKT USTAWY: w trzech czytaniach.
32. UCHWALONĄ USTAWĘ PRZEZ SEJM MARSZAŁEK SEJMU PRZEKAZUJE: Senatowi.
33. PO PODPISANIU USTAWY PREZYDENT RP: zarządza ogłoszenie jej w Dzienniku Ustaw.
34. WYNIK REFERENDUM OGÓLNO KRAJOWEGO JEST WIĄŻĄCY: jeśli wzięła udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.
35. WAŻNOŚĆ REFERENDUM STWIERDZA: Sąd Najwyższy.
36. PREZYDENT RP JEST WYBIERANY W WYBORACH: powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
37. PREZYDENT RP MOŻE BYĆ PONOWNIE WYBRANY NA TO STANOWISKO: raz.
38. PREZYDENT RP JEST WYBIERANY NA: pięcioletnią kadencję.
39. NA PREZYDENTA RP MOŻE BYĆ WYBRANY OBYWATEL POLSKI KTÓRY: najpóźniej w dniu wyborów ukończył 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu.
40. KANDYDATA NA PREZYDENTA ZGŁASZA: co najmniej grupa 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.
41. WYBORY PREZYDENTA RP ZARZĄDZA: Marszałek Sejmu.
42. WAŻNOŚĆ WYBORÓW PREZYDENCKICH STWIERDZA: Sąd Najwyższy.
43. NAJWYŻSZYM ZWIERZCHNIKIEM SIŁ ZBROJNYCH RP JEST: Prezydent.
44. SZEF SZTABU GENERALNEGO MIANOWANY JEST PRZEZ: Prezydenta.
45. W CZASIE POKOJU PREZYDENT SPRAWUJE ZWIERZCHNICTWO NAD SIŁAMI ZBROJNYMI ZA POŚREDNICTWEM: Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.
46. NA CZAS WOJNY PREZYDENT RP MIANUJE : Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.
47. PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI MOŻE JEDNOCZEŚNIE PIASTOWAĆ STANOWISKO: profesora szkoły wyższej.
48. RZECZNIK SPRAW OBYWATELSKICH JEST POWOŁYWANY PRZEZ: Sejm.
49. KADENCJA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH TRWA: 5 lat.
50. AKTY URZĘDOWE PREZYDENTA WYMAGAJĄ PODPISU: Premiera.
51. PREZYDENT ZA NARUSZENIE KONSTYTUCJI MOŻE ZOSTAĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED: Trybunałem Stanu.
52. SPORY KOMPETENCYJNE MIĘDZY CENTRALNYMI KONSTYTUCYJNYMI ORGANAMI PAŃSTWA ROZSTRZYGA: Trybunał Konstytucyjny.
53. NAJWYŻSI URZĘDNICY PAŃSTWOWI RP PONOSZĄODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNĄ PRZED: Trybunałem Stanu.
54. ABSOLUTORIUM TO: akceptacja parlamentu dla formy polityki finansowej rządu.
55. PREZES RADY MINISTRÓW WYDAJE: rozporządzenia.
56. PODSTAWOWĄ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JEST: gmina.
57. PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI MOŻE BYĆ PONOWNIE WYBRANY NA TO STANOWISKO: tylko jeden raz.
58. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W RP SPRAWUJĄ: Sąd Najwyższy, sądy wojewódzkie, sądy powiatowe i gminne.
59. SĘDZIA W RP: może należeć do partii politycznej.
60. SĘDZIOWIE SĄ POWOŁYWANI PRZEZ: Prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
61. PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO POWOŁUJE: Prezydent.
62. KADENCJA PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO TRWA: 6 lat.
63. KADYDATÓW NA PIERWSZGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO PRZEDSTAWIA: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
64. KONTROLĘ DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ SPRAWUJE: Naczelny Sąd administracyjny.
65. KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA SKŁADA SIĘ Z: piętnastu członków.
66. KADENCJA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA TRWA: cztery lata.
67. W SPRAWACH ZGODNOŚCI USTAW I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Z KONSTYTUCJĄ ORZEKA: Trybunał Konstytucyjny.
68. ORZECZENIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO: są ostateczne.
69. W SKŁAD TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WCHODZI: 15 członków.
70. PREZES I WICEPREZES TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WYBIERANY JEST PRZEZ: Prezydenta.
71. KADENCJA CZŁONKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO TRWA: 9 lat.
72. CZŁONKOWIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WYBIERANI SĄ PRZEZ: Sejm.
73. PREZES NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNĄ PRZED: Trybunałem Stanu.
74. PRZEWODNICZĄCYM TRYBUNAŁU STANU JEST: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.
75. KADENCJA PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI TRWA: 6 lat.
76. KADENCJA PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO TRWA: 6 lat.
77. COROCZNE ZAŁOŻENIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ USTALA: Rada Polityki Pieniężnej.
78. FINANSOWANIE PARTII POLITYCZNYCH W RP JEST: jawne.
79. RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO JEST: organem doradczym Prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa.
80. RADA GABINETOWA TO: Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta.
81. KANCELARIA PREZYDENTA RP JEST: organem pomocniczym Prezydenta.
82. SĄDY I TRYBUNAŁY WYDAJĄ WYROKI W IMIENIU: Prawa.
83. NACZELNYM ORGANEM KONTROLI PAŃSTWOWEJ JEST: Najwyższa Izba Kontroli.
84. GRUPA CO MAJMNIEJ 115 POSŁÓW MOŻE PODJĄĆ WNIOSEK O POCIĄGNIĘCIE CZŁONKA RADY MINISTRÓW  OD ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED TRYBUNAŁEM STANU. UCHWAŁA MUSI ZOSTAĆ PRZEGŁOSOWANA WIĘKSZOŚCIĄ: dwóch trzech ustawowej liczby posłów
85. W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH DOCHODY I WYDATKI PAŃSTWA W OKRESIE KRÓTSZYM NIŻ ROK MOŻE OKREŚLIĆ: ustawa o prowizorium budżetowym
86. PREZES NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO JEST POWOŁYWANY NA WNIOSEK: prezydenta
87. ORGANEM STANOWIĄCYM I KONTROLNYM GMINY WYBIERANA NA 4 LATA: rada gminy
88. SPÓŁKI AKCYJNE SĄ W POLSCE REJESTROWANE PRZEZ: sądy
89. WNIOSEK O VOTUM NIEUFNOŚCI W STOSUNKU DO MINISTRA RZĄDU RP MOŻE BYĆ ZGŁOSZONY PRZEZ  GRUPĘ CO NAJMNIEJ: 69 posłów
90. SEJM  RP WYRAŻA VOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC RZĄDU LUB MINISTRA: większością głosów liczby posłów
91.WNIOSEK O VOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC RZĄDU MOŻE BYĆ ZGŁOSZONE PRZEZ GRUPĘ: co najmniej 46 posłów
92.BUDŻET PRZECZPOSPOLITEJ OKREŚLA:
ustawa
93. CENZUS DOMICYLU TO: warunek zamieszkania na terenie kraju, stanu itp. Przez pewien określony czas
94.CZYNNE PRAWO WYBORCZE TO: prawo do brania udziału w głosowaniu
95. AKTY PRAWNE W RP SŁUŻĄ REALIZACJI POSTANOWIEŃ: konstytucji
96. SEJM RP MOŻE SKRÓCIĆ SWOJĄ KADENCJĘ UCHWAŁĄ PODJĘTA WIĘKSZOŚCIĄ: 2/3 ustawowej liczby posłów
97. PODATEK TO: bezzwrotne, przymusowe i nieodpłatne świadczenie na rzecz państwa.
98. PREZYDIUM SENATU STANOWIĄ: marszałek dwóch wicemarszałków i szef kancelarii Senatu
99.DO UPRAWNIEŃ SEJMU RP NALEŻY PLAN: powoływanie rządu prezesa NIK, Trybunału Stanu  Trybunału Konstytucyjnego
100.PREZYDENT SKŁADA PRZYSIĘGE WOBEC: Zgromadzenia Narodowego
101. BUDŻET NIE UCHWALANY I NIE KNOETROLOWANY PRZEZ PARLAMENT TO TZW. BUDŻET: administracyjny
102.PODSTAWOWA ZASADA PRAWA KARNEGO „IEX RETRO NAN AGIT” OZNACZA ŻE: prawo nie działa wstecz.
103. ADWOKATURA W POLSCE: działa na zasadach samorządu zawodowego
104. NACZELNĄ ZASADĄ WSPÓŁCZESNEGO PRAWA WYBORCZEGO JEST: powszechność
105. NAJWYŻSZA KONTROLI TO ORGAN: podporządkowany parlamentowi
106. USTAWOWE ZASTĘPSTWO PREZYDENTA RP SPRAWUJE: Marszałek Sejmu
107. SENATOROWIE: nie mają prawa inicjatywy ustawodawczej, ale uprawnienie takie przysługuje Senatowi jako całość
108. POSŁÓW NA SEJM WYBIERA SIĘ:  w okręgach wielomandatowych oraz z list ogólnopolskich
109. TZW. OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA TO:
utrudnianie i zakłócanie obrad parlamentu przez grupę posłów w celu niedopuszczenia do uchwalenia niewygodnego dla niej wniosku.
110.PRZEDSTAWICIELEM RADY MINISTRÓW W TERENIE JEST: wojewoda
111. PIERWSZE POSIEDZENIE NOWO WYBRANEGO SEJMU RP ZWOŁUJE: prezydent
112. INICJATYWA USTAWODACZA W RP PRZYSŁUGUJE: posłom, Senatowi prezydentowi , Radzie Ministrów
113. PRAWO WNOSZENIA PORAWEK DO PROJEKTU USTAWY  W CZASIE ROZPATRYWANIA GO PRZEZ SEJM RP PRZYSŁUGUJE:  wnioskodawcom projektu posłom i Radzie Ministrów
114.PREZYDENT RP PODPISUJE ZWYKŁĄ UCHWAŁĘ W TERMINIE: 27 dni od daty przedstawienia jej przez Sejm
115. PREZYDENTA RP: nie może nie podpisać takiej ustawy
116. WNIOSEK O VOTUM NIEUFNOŚCI W STOSUNKU DO RZĘDU PRZYJĘTY PRZEZ SEJM RP MOŻE BYĆ GŁOSOWANY: po upływie tygodnia
117. PREZYDENT RP: nie ponosi odpowiedzialności politycznej
118. SENAT RP MOŻE SKRÓCIĆ SWĄ KADENCJĘ: kończy kadencje wraz z Sejmem
119. PREMIER RZĄDU RP SKŁADA NA RĘCE PREZYDENTA DYMISJĘ RZĄDU M.IN. W PRZYPADKU: ukonstytuowania się nowego Sejmu
120. DO ZADAŃ SAMORZĄDU W GMINIE NALEŻY: a) organizowanie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu b) zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności c) sprawowanie kontroli nad pracą urzędów skarbowych. ( nie wiem jaka odp.)  ???
121. W POLSCE NOWO WYBRANY PREZYDENT OBEJMUJE URZĄD: po założeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym
122.PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELI RP OKREŚLA: Konstytucja
123. SYSTEM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WPROWADZONY ZOSTAŁ W POLSCE W ROKU:  1990
124. PREZYDIUM SEJMU RP, KIERUJE JEGO OBRADAMI SKŁADA SIĘ Z : marszałka i 3 wicemarszałków
125. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNĄ PRZED TRYBUNAŁEM STANU PONOSZĄ MIĘDZY INNYMI: prokurator Generalny RP
126. UCHWAŁĘ O POCIĄGNIĘCIU CZŁONKA RADY MINISTRÓW DO ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED TRYBUNAŁEM STANU, SEJM PODEJMUJE NA WNIOSEK:
Prezydent lub grupy co najmniej 115 posłów
127.RZĄD RP: podlegają zasadzie solidarności
128. WOJEWODA W POLSCE JEST ORGANEM:
terenowej administracji rządowej
129. KANDYDAT NA PREZYDENTA RP WEDŁG KONSTYTUCJI RP, POWINIEN M.IN.: być obywatelem polskim, ukończyć 35 lat i korzystać z pełni praw wyborczych
130. IMMUNITET PARLAMENTARNY PRZYSŁUGUJE: posłom i senatorom
131.KONWENT SENIORÓW TO; organ doradczy Prezydium  Sejmu złożonych z członków Prezydium oraz przewodniczących lub zastępców przewodniczących klubów poselskich
132.WYBORY DO SENATU NIE SĄ: równe, gdyż w każdym województwie (poza warszawskim i katowickim), niezależnie od liczby mieszkańców, wybiera się dwóch senatorów
133. W POLSCE GŁOSOWAĆ MOŻNA: tylko osobiście.     POLECAM ZAPOZNAC SIĘ

Offline

 

#2 2012-01-31 20:26:53

Martyna

Nowy użytkownik

Zarejestrowany: 2012-01-30
Posty: 2
Punktów :   

Re: PYTANIA Z KONSTYTUCJI Z ODPOWIEDZIAMI :))

13 i 15 błąd - poprawcie sobie...

Ostatnio edytowany przez Martyna (2012-01-31 20:31:27)

Offline

 

#3 2012-02-02 19:44:37

 Przemek

Administrator

Zarejestrowany: 2012-01-29
Posty: 4
Punktów :   
WWW

Re: PYTANIA Z KONSTYTUCJI Z ODPOWIEDZIAMI :))

Poprawione, dziękuję za pomoc

Offline

 

#4 2012-02-02 23:18:11

jzajadly

Nowy użytkownik

Zarejestrowany: 2012-01-30
Posty: 3
Punktów :   

Re: PYTANIA Z KONSTYTUCJI Z ODPOWIEDZIAMI :))

ja mam takie pytanie a propos pyt. 133. chyba przed ostatnimi wyborami weszła zmiana w kodeksie wyborczym, że można głosowac przez pośredników, czy to nie koliduje z zasadą bezposredności? na odpowiedz do pytania to pewnie nie mam wpływu skoro są zamknięte...

Offline

 
  • Index
  •  » WOS
  •  » PYTANIA Z KONSTYTUCJI Z ODPOWIEDZIAMI :))
WZL

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
najstraszniejsze postacie disneya e-skuter.com wyrazy słowotwórcze przykłady golf 4 1.6 stuki w silniku mąż chce zrobić ze mnie wariatkę