kamilamazur - 2012-03-12 20:50:07

POLSKA W LATACH 1945-47. UTRWALENIE NOWEGO USTROJU

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – wprowadzona 22 lipca 1952 ( uchwalenie konstytucji). W 1989 nazwa ta przestała obowiązywać.

Podstawową rolę odgrywała PPR, założona 15 stycznia 1942 przez Grupę Inicjatywną
( Nowotko, Mołojec, Finder). Do połowy 1944 była to partia marginalna, nie mająca wpływu na podziemie. Do partii wstępowali członkowie KPP ( rozbitej w 1938), robotnicy chłopscy, rolnicy, biedota, elementy sfrustrowane społecznie. Program partii oparty był na dyktaturze proletariatu, dążono do zdobycia dominacji w życiu politycznym, podkreślano, że nie ma powrotu do Polski sprzed 1939. PPR chciała zaskarbić sobie poparcie społeczeństwa przez:
- ustępstwa na rzecz partii koncesjonowanych,
- ogłoszenie w sierpniu 1945 amnestii dla ludzi z podziemia – każdy „z lasu” mógł teoretycznie złożyć broń i rozpocząć nowe życie; skorzystało z tego 40 tysięcy osób, które przeważnie jednak były represjonowane,
W grudniu 1945 na I zjeździe PPR zaplanowano w Polsce budowę socjalizmu, wprowadzenie gospodarki centralnie planowanej.

        SCENA POLITYCZNA

PPR + PPS    1948    Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR)

            PPS / PPS
           
   
lubelska, przywódcy –                                   WRN, uległa stopniowej degradacji,
Osóbka – Morawski,                                        członkowie emigrowali do Londynu,
Cyrankiewicz                                                  lider – Pużak, w kraju działalność konspiracyjna    SL / SL

    lubelskie                                Roch, posiadające Bataliony Chłopskie

W czerwcu 1945 powrócił Mikołajczyk. Objął funkcję ministra rolnictwa w Rządzie Jedności Narodowej. Liczono również, że później opcja Mikołajczyka wygra wybory i Polska stanie się krajem demokratycznym.
W lipcu 1945 Mikołajczyk przemianował nazwę SL na PSL, by stała się ona bardziej zrozumiała. Pierwszym honorowym liderem została Witos, następnie Mikołajczyk. Gdyby w 1947 przeprowadzono uczciwe wybory, z pewnością wygrałoby je PSL.
PSL głosiło teorię agraryzmu – podstawowym bogactwem jest ziemia i praca na roli; opowiadało się za parcelacją, z tym , że powstawać miały gospodarstwa nie mniejsze niż 15 ha. Jeśli chodzi o nacjonalizację przemysłu PSL było za tym, by zachować równowagę w gospodarce i drobną własność, kiedy komuniści opowiadali się za totalna nacjonalizacją.

Stronnictw Demokratyczne skupiało polską inteligencję i prywatnych przedsiębiorców .        Stronnictwo Pracy / Stronnictwo Pracy


              lubelskie    z Sikorskim, lider – Popiel,
                    potem przeszło wewnętrzną transformację,     Popiel poszedł na współpracę z SP (lubelskim), i powstała jedna partia, której liderem był Popiel

Na działalność nie zezwolono:
- Stronnictwu Narodowemu,
- ugrupowaniom piłsudczykowskim.

        POLSKIE PODZIEMIE PO 1945

Polskie podziemie zaczęło się rozpadać. Okulicki rozwiązał AK. Rząd Jedności Narodowej, który miał być „ rządem zgody narodowej”, cofnął poparcie dla rządu londyńskiego.
W Polsce rozpoczęła się nagonka na opcje związane z AK:
- plakat „ zapluty karzeł reakcji”
- w czerwcu 1945  -PPR, PPS i SL (lubelskie) powołały Główna Komisję Polityczną do Sprawa Walki z Bandytyzmem.

jak najszybciej umrzeć freiter stopien www.dbmaxfuture.pun.pl www.4shared www.bia.pun.pl